Espisode 14 - The Ultimate Chapter of SICMPH 2020-2021: Science and Spirit for Healthy Longevity in COVID-19 ERA

เนื้อหาโดยสรุปของหัวข้อ : Episode นี้เป็นปัจฉิมบทของความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระหว่างองค์กรหลักทางด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อผลักดันนโยบาย Decades of Healthy Aging 2021-2030 ขององค์กรอนามัยโลก ที่มุ่งเน้นถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติการแพร่ระบายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ผู้ดำเนินรายการ (Moderator) : ศ. นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รายชื่อวิทยากร (Speaker)
1. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
3. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
4. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจกรรมผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6. ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนบริการสุขภาพ