Episode 10 - Myth of Sepsis and Cardiac Arrest in Elderly

The Myth of Sepsis in The Elderly ในปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุได้เข้ารับการรักษาด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจำนวนมาก ทั้งนี้การตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคทำได้ยากเนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปและอาการแสดงที่ไม่จำเพาะเจาะจง โดยการนำเสนอครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจแนวทางการวินิจฉัยโรคตลอดจนการรักษาภาวะติดเชื้อในผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังการบรรยายสามารถให้การรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Cardiac Arrest in Elderly เนื้อหาจะกล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงในโรงพยาบาล โดยเน้นข้อมูลการดูแลที่จำเพาะและสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงโอกาสพัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ในอนาคต

 

ผู้ดำเนินรายการ (Moderator) : อ. พญ.ทิพา ชาคร  ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รายชื่อวิทยากร (Speaker)
1. ผศ. พญ.วันสิริ ชัยสิรินทร์  ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
2. ผศ. นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์  ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
3. อ. พญ.อรลักษณ์ เรืองสมบูรณ์  ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
4. อ. นพ.โชค ลิ้มสุวัฒน์  ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
5. อ.พญ.นลินาสน์ ขุนคล้าย  คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์