Episode 8 - Hearing, Sniffing and Sleeping Problems in Older People

เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ ปัญหาทางหู คอ จมูก ในผู้สูงอายุมีความหลากหลาย เช่น หูอื้อ หรือหูตึง การรับกลิ่นลดลง นอนกรน มะเร็งในช่องปาก ผู้ดูแลควรใส่ใจ สังเกตอาการตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อรักษาร่วมกับฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้สูงอายุปลอดภัยและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม

ผู้ดำเนินการอภิปราย:  รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

วิทยากร: 
1.รศ. นพ.ปารยะ อาศนะเสน  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา    
2.รศ. นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา    
3.ผศ. นพ.ศรัญ ประกายรุ้งทอง  วิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา    
4.ผศ. พญ.สุวัจนา อธิภาส  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา    
5.ผศ. นพ.ไพบูลย์ สุรีย์พงษ์  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา    
6.นางบรรณพัชร์ ปิ่นแก้ว  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา