Episode 4 - Fragility Fracture Network: A Comprehensive Care Model for Fragility Fracture

หัวข้อนี้จะนำเสนอกระบวนการการดูแลผู้ปวยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักอย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่ระยะก่อนระหว่าง และหลังการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ปวยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักได้รับการรักษาโดยเร็ว และบัองกันการกิดกระดูกหักซ้ำ โดยจะนำเสนอในรูปแบบ case presentation ร่วมกับแนวทางการปฏิบัติรักษาผู้ปวยที่มีกระดูกข้อสะโพกหักของโรงพยาบาลศิริราชด้วย

ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด

วิทยากร:
รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รศ.พญ.สุวิมล ต่างวิวัฒน์  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
ผศ.ดร.นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
อ.พญ.ปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์
คุณวีรเลิศ อมิตรพ่าย  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด