Episode 3 - Pitfall in Vaccination in Older Adults

ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุที่ส่งผลถึงการตอบสนองของวัคซีน ชนิดของวัคซีนที่ผู้สูงอายุควรได้รับ ตลอดจนแนวทางบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุได้รับวัคซีน ติดตามข้อมูลความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อ SAR-CoV2 (Covid-19) ของประเทศไทยและนานาชาติ

ผู้ดำเนินการอภิปราย : นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

วิทยากร:
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
พญ.สุชาดา เจียมศิริ  ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควมคุมโรค