Episode 2 - Covid-19 in older people

- อัพเดทข้อมูลสำคัญ ทั้งวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรค
- ถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาของประเทศไทย
- ไขข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ดำเนินการอภิปราย : รศ.นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทร  ภาควิชาอายุรศาสตร์

วิทยากร:
รศ.ร.ท.หญิง พญ.รณิษฐา รัตนะรัต  ภาควิชาอายุรศาสตร์
รศ.นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทร  ภาควิชาอายุรศาสตร์
รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล  ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผศ.ดร.นาวิน ห่อทองคำ  ภาควิชาจุลชีววิทยา
อ.นพ. วีรวัฒน์ มโนสุทธิ  สถาบันบำราศนราดูร