Episode 1 - Healthcare Collaboration for Aged Society: The First Chapter

ประเด็นหลักของการพูดคุย ปฐมบทแห่งศาสตร์ ศิลป์ เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ ประเด็นหลักของการพูดคุย มี 4 ประเด็น คือ

  1. ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเปราะบาง (vulnerable population) ทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติ และในช่วงวิกฤตโควิด-19
  2. ความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ
  3. ความจำเป็นของการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องในประเด็น Healthcare Collaboration for Aged Society และจุดเด่นของ SICMPH 2020 ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการแบบ webinar series ที่เป็น hybrid conference
  4. ประเด็นที่ต้องคำนึงด้านอาชีวอนามัยของสถานที่สำหรับการจัด hybrid conference ในส่วนที่เป็น onsite conference หรือการจัดฝึกอบรมในสถานที่

ผู้ดำเนินการอภิปราย : รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

วิทยากร:
ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล